KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Wymiany Międzynarodowej

Przyjazdy gości na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W celu ewidencji przyjazdów gości należy ich każdorazowo zgłaszać do Biura Wymiany Międzynarodowej na załączonym formularzu.

Świadczenia przysługujące gościom Uczelni (diety pobytowe, koszty zakwaterowania) są ustalane w „umowach szczegółowych” stanowiących załączniki do umów zawieranych przez Uczelnię z partnerami zagranicznymi lub w budżetach realizowanych programów.

Podstawę naliczenia diet pobytowych oraz dofinansowania kosztów zakwaterowania stanowi Komunikat nr 18 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.08.2008.
Uczelnia nie pokrywa kosztów podróży ani ubezpieczenia gości.

W przypadku, gdy zgodnie z zapisami umowy gościowi przysługują diety pobytowe, jego przyjazd należy zgłaszać co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Świadczenia stypendialne dla studentów i nauczycieli akademickich przyjeżdżających w ramach programu CEEPUS wypłacane są na podstawie oryginału decyzji przesłanej przez Biuro CEEPUS w Warszawie do koordynatora sieci lub opiekuna gościa.

Wszelkie inne  przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies